Definitioner

Antal aktier
Summan av aktier inom NSP vid periodens utgång.

Driftsmarginal
Driftsresultat i förhållande till omsättning. Uttrycks i procent.

Driftsresultat
Summan av restaurangernas EBITDA-resultat.

EBITDA
EBITDA (resultat före räntor och skatt, avskrivningar och amorteringar) ger en rättvisande bild av rörelsens kassaflöde och kapacitet att betala räntor och investeringar.

EBITDA-marginal
EBITDA-resultat i förhållande till omsättning. Uttrycks i procent.

Eget kapital
Eget kapital vid periodens slut.

Eget kapital per aktie
Eget kapital i relation till antalet aktier i slutet av perioden.

G&A (General and Administrative)
Avser alla kostnader för personal, resor, kontor mm som inte är direkt hänförligt till en restaurang. Exempel på personalkategorier är företagsledning, lands- och regionchefer samt administrativ personal.

Genomsnittligt antal aktier
Genomsnittligt antal aktier under perioden.

Nettoskuld
Nettoskuld beräknas som total räntebärande upplåning i koncernens balansräkning med avdrag för likvida medel.

Resultat per aktie
Periodens resultat i relation till genomsnittligt antal aktier.

Skuldsättningsgrad
Skuldsättningsgrad beräknas som nettoskuld dividerat med totalt kapital.

Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Totalt kapital
Totalt kapital beräknas som eget kapital i koncernen plus nettoskuld.